Adatvédelmi szabályzat
Tájékoztató a honlaphoz kapcsolódó adatkezeléshez

I. ALAPADATOK
Adatkezelő:  Gladiator Life KFT
Cím: 4400 Nyíregyháza Színház utca 7.
Cégjegyzék szám: 1509081965
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az adatkezelés helye: 4400 Nyíregyháza Dózsa György utca 59
Az adatkezelő elérhetőségei:
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 19. 2/7
Telefon: 0642951869 , 06205168906
Email: gladiator.bodnar.akos@gmail.com
Adatfeldolgozók: Gladiator Life Kft.
Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi szolgáltatók
kivételével:
A webáruház szolgáltatás nyújtója:
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41
Telefonszáma: +36 1 700 40 30
Web: https://www.ezit.hu/
Számlázási adatok átadása könyvelőnek:
Név: SM Számrend Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5. fsz.2.
Adószám: 14172081-2-15
Telefonszáma: 06-42-783292
A hírlevél szolgáltatás nyújtója
Név: MailerLite
Adószám: LT100007448516
Cégjegyzék szám: 302942057
Telefonszáma:
Web: https://www.mailerlite.com
A webtárhely szolgáltatás nyújtója:
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41
Telefonszáma: +36 1 700 40 30

Web: https://www.ezit.hu/
II. ALAPELVEK
Az Adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége során elkötelezett az
érintettek személyes adatainak védelmében.
Kiemelten fontosnak tartja a látogatók, hírlevélre feliratkozók és telefonon történő
kapcsolattartás során jelentkezők / megkeresettek információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását és a hatályos jogszabályok betartását.
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infó tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól;
– az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet).
Ebben a tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései
között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát
garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére
bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a
feliratkozást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

III. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK
Az Adatkezelő a vásárlók, illetve a tájékoztató, tanácsadó és gazdasági reklámot
tartalmazó hírlevélre feliratkozók és a telefonon megkeresők és megkeresettek
adatait kezeli, amennyiben az érintettek a hírlevelek küldéséhez és a telefonos
megkereséshez is megadták a hozzájárulásukat.
SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító
adatok, úgy mint név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg. Az adatok kezelésének
jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat.
TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:
Amennyiben Ön hozzájárulást ad a hírlevelek küldéséhez, és a személyre szabott
tanácsadás, gazdasági reklámtevékenység, kutatás és közvetlen üzletszerzés
céljából történő telefonos megkereséshez is, abban az esetben az Adatkezelő
mindaddig küldhet Önnek hírlevelet, és keresheti Önt telefonon, amíg az ezekhez
adott hozzájárulását vissza nem vonja.
A hírlevelekről történő leiratkozást, illetve a telefonos megkereséshez való
hozzájárulás visszavonását Ön bármikor kérheti az itt meghatározott
elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. telefonon, email üzenetben, az emailek alján
található leiratkozó linkre kattintva, postai levélben, stb.).

KORLÁTOZÁSOK:
AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ,
KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS AZ EGYÉBKÉNT
CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT.
Az adatkezelőnek azonban nem áll módjában az adatkezeléshez hozzájáruló
személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának
tartalmát megismerni, így a felhasználó, illetve annak törvényes képviselője felel
azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Amennyiben az Adatkezelő
ilyen adatokról szerez tudomást, zárolja és törli azokat.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
Több, eltérő adatkezelés lehetséges a honlaphoz kapcsolódóan az alábbiak szerint:
A) LÁTOGATÓK ADATAI
Adatkezelő nem kezeli a látogatók személyes adatait. Weboldalunk sütiket (cookie-
kat) használ a megfelelőbb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezek a fájlok
információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználók oldallátogatási szokásairól, de
nem tárolnak személyes információkat.
A sütikről bővebben itt tájékozódhat!

B.) ONLINE VÁSÁRLÁS

Az adatkezelés célja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás megvalósítása
Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
A kezelt adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma,
szállítási címe és neve
Az adatok kezelésének időtartama: A számlázási adatokat a számviteli törvény
alapján 5 +3 évig őrizzük meg.

C.) HÍRLEVELEK
Az adatkezelés célja: amennyiben az érintett ezt is igényelte, életmóddal,
étkezéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalók, tájékoztatók,
gazdasági reklámcélú hírlevelek, illetve az ilyen termékre vonatkozó nyereményjáték
értesítőket küldeni önkéntes kérésre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatok kezelésének időtartama: az érintett általi hozzájárulás visszavonásig, de
legkésőbb 8 évig.
D.) TELEFONON TÖRTÉNŐ MEGKERESÉSEK
Az adatkezelés célja: amennyiben az érintett ezt is igényelte, személyre szabott
tanácsadás és életmóddal, étkezéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos
termékek, szolgáltatások általi közvetlen gazdasági üzletszerzés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám,
Az adatok kezelésének időtartama: az érintett általi visszavonásig, de legkésőbb 8
évig.
E.) LEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben a tájékoztató és reklámcélú hírlevelekkel, telefonos megkeresésekkel
kapcsolatban kérdése, problémája vagy konkrét panasza van, a fent megadott, illetve
a honlap Kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeken közölheti ezeket.

Az Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint
más, önként megadott személyes adatával együtt, a panasz kezelésétől, illetve az
ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
F.) MEGTÉVESZTŐEN VAGY TÉVESEN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK
Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy nagyfokú gondatlanságból vagy
szándékosan az érintett más személy személyes adatát adta meg, az adatokat
kapcsolatfelvétel nélkül törli, és haladéktalanul blokkolja az érintett e-mail címét a
megelőzés érdekében.
Amennyiben a megtévesztő módon vagy tévesen megadott e-mail címről a
feltételezett feliratkozóval történő kapcsolatfelvétel során szerez tudomást az
Adatkezelő, az érintett adatait törli, továbbá az incidensért felelős személy által
megadott e-mail címet blokkolja a további incidensek megelőzése céljából és
szükség esetén akár hatósági lépéseket is tesz.
V. LEHETŐSÉGEK A JOGORVOSLATRA
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését
az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait
vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt
meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. telefonon, email üzenetben, az
e-mailek alján található leiratkozó linkre kattintva, postai levélben, stb.). Egyes
esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést
eredményezhet.
3. Az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait, ha a kezelése jogellenes; az
adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot
nem orvosolható jogszerűen -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő
kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárja.
5. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (hírlevél, telefonszám)
külön-külön korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen visszavonható az itt
megadott elérhetőségeken.

B. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai
kezeléséről az itt megjelölt elérhetőségen.
2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt és
feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25
napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti tartalommal.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
1.a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve a kötelező adatkezelést;
1.b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint
1.c. valamely egyéb, törvényben meghatározott esetben.
2. Ha az Adatkezelő megállapítja a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is
– megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett Felhasználó
személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a
Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adat
átvevőjének részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság megállapította a
tiltakozás jogosságát.
D. Igény bejelentése
1. Szóbeli panaszt az alábbi telefonszámokon lehet tenni: 0642951869 ,
06205168906
2. Panaszbejelentés írásban: az adatkezeléshez kapcsolódó bármilyen panaszt
írásban az alábbi e-mail címen lehet megtenni: gladiator.bodnar.akos@gmail.com
E. Jogorvoslati lehetőségek
1. Problémáját kérjük közvetlenül felénk jelezze, és a panasz megszüntetése
érdekében megteszünk minden szükséges intézkedést.
2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem
esetén bírósághoz is fordulhat, illetve panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).